Optically transparent high temperature shape memory polymers
Publishing Time:2016-12-29

Xinli Xiao, Xueying Qiu, Deyan Kong, Wenbo Zhang, Yanju Liu, Jinsong Leng. Softer Matter. 2016, 12(11): 2894-2900.