Congratulations to Tao Guo for his paper Magnetic guidance shape memory PLA/TBC/Fe3O4 microspheres for dentin tubule sealing has been published by Composites Part A!
Publishing Time:2024-02-20

The paper Magnetic guidance shape memory PLA/TBC/Fe3O4 microspheres for dentin tubule sealing. Composites Part A. 2024, 180, 108083. Tao Guo, Jiayuan Chen, Lan Luo, Qiangwang Geng, Linlin Wang, Fenghua Zhang, Narisu Hu, Yanju Liu, Jinsong Leng.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108083

Magnetic guidance shape memory PLA/TBC/Fe3O4 microspheres for dentin tubule sealing.pdf