Congratulations to Chengjun Zeng for his paper Space-deployable device based on shape memory cyanate ester composites has been published by Composites Communications!
Publishing Time:2023-08-08

The paper Space-deployable device based on shape memory cyanate ester composites. Composites Communications. 2023, 42, 101690. Chengjun Zeng, Liwu Liu, Yang Du, Miao Yu, Xiaozhou Xin, Peilei Xu, Fengfeng Li, Linlin Wang, Fenghua Zhang, Yanju Liu, Jinsong Leng.

 DOI:https://doi.org/10.1016/j.coco.2023.101690

Space-deployable device based on shape memory cyanate ester composites.pdf