Congratulations to Zhengxian Liu for his paper Temperature dependence analysis of mechanical properties and bending behaviors of shape memory programmable composites has been published by Composite Structures!
Publishing Time:2023-07-18

The paper Temperature dependence analysis of mechanical properties and bending behaviors of shape memory programmable composites. Composite Structures. 2023, 321, 1, 117228.Zhengxian Liu, Xin Lan, Chengjun Zeng, Liwu Liu, Wenfeng Bian, Jinsong Leng, Yanju Liu.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117228

Temperature dependence analysis of mechanical properties and bending behaviors of shape memory programmable composites.pdf