Congratulations to Ms. Dou Zhang for her paper Ancient papyrus scroll-inspired self-deployable mechanism based on shape memory polymer composites for Mars explorations has been published by Composite Structures!
Publishing Time:2022-11-07

The paper Ancient papyrus scroll-inspired self-deployable mechanism based on shape memory polymer composites for Mars explorations. Composite Structures. 2023, 304, 15, 116391.Dou Zhang, Liwu Liu, Pengfei Xu, Yinzhong Zhao, Qifeng Li, Xin Lan, Xin Zou, Ying Li, Yanchun He, Yanju Liu, Jinsong Leng.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116391

Ancient papyrus scroll-inspired self-deployable mechanism based on shape memory polymer composites for Mars explorations