2018
Publishing Time:2018-03-20

TITLE

PUBLISHED

AUTHOR

Shape memory polymers for composites

.pdf

Composites Science and Technology

Tong Mu

Liwu Liu

 Xin Lan

Yanju Liu

 Jinsong Leng

Multi-stiffness topology optimization of 

zero Poisson's ratio cellular structures.pdf

Composites Part B

Jian Huang

Qiuhua Zhang

Fabrizio Scarpa

 Yanju Liu

 Jinsong Leng

 

Shape memory behavior and recovery 

force of 4D printed textile functional 

composites.pdf

Composites Science and Technology

Wei Zhang


Fenghua Zhang


Xin Lan


Jinsong Leng


Amanda S. Wu


Taylor M. Brysond


Chase Cotton


Bohong Gu


Baozhong Sun


Tsu-Wei Chou


 

Light-actuated reversible shape memory 

effect of a polymer composite.pdf

Composites Part A

Wenbing Li


Yanju Liu


Jinsong Leng