2018
Publishing Time:2018-06-27

TITLE

PUBLISHED

AUTHOR

An approach based on expectation-maximization algorithm for parameter estimation of Lamb wave signals.pdf

Mechanical Systems 

and Signal Processing

Hongbo Jia

Zhichun Zhang

Hongwei Liu

Fuhong Dai

Yanju Liu

Jinsong Leng

Conductive Shape Memory Microfiber Membranes with Core−Shell Structures and Electroactive Performance-ilovepdf-compressed.pdf

Applied Materials and 

Interfaces

Fenghua Zhang

Yuliang Xia

Linlin Wang

Liwu Liu

Yanju Liu

Jinsong Leng

Light-induced microfluidic chip based on shape memory gold nanoparticles poly (vinyl alcohol) nanocomposites.pdf

Smart Materials and 

Structures

Wenxin Wang

Xianbin Liu

Wei Xu

Hongqiu Wei

Yanju Liu

Yu Han

Peng Jin

Hejun Du

Jinsong Leng

Bending shape recovery of unidirectional carbon fiber reinforced epoxybased shape memory polymer composites.pdf

Composites Part A

Fengfeng Li

Fabrizio Scarpa

Xin Lan

Liwu Liu

Yanju Liu

Jinsong Leng

Sesame cookie topography silver nanoparticles modified carbon nanotube paper for enhancing lightning strike protection.pdf

Carbon

Hetao Chu

Qianshan Xia

Zhichun Zhang

Yanju Liu

Jinsong Leng

Shape memory polymers and their composites in biomedical applications.pdf

Materials Science & 

Engineering C

Wei Zhao

Liwu Liu

Fenghua Zhang

Jinsong Leng

Yanju Liu