2018
Publishing Time:2018-06-27

TITLE

PUBLISHED

AUTHOR

Effects of r-radiation on the 

performances of optically 

transparent.pdf

Polymer Degradation 

and Stability

Hui Gao

Fang Xie

Yanju Liu

Jinsong Leng

Light-induced microfluidic 

chip based on shape memory 

gold nanoparticles poly (vinyl 

alcohol) nanocomposites.pdf

Smart Materials and

Structures


Wenxin Wang

Xianbin Liu

Wei Xu

Hongqiu Wei

Yanju Liu

Yu Han

Peng Jin

Hejun Du

Jinsong Leng

Shape memory behavior and 

recovery force of 4D printed 

laminated Miura-origami 

structures subjected to 

compressive load.pdf

Composites Part B

Yang Liu

Wei Zhang

Fenghua Zhang

Xin Lan

Jinsong Leng

Shuang Liu

Xinqiao Jia

Chase Cotton

Baozhong Sun

Bohong Gu

Tsu-Wei Chou

Research on high 

electromagnetic interference 

shielding effectiveness of a 

foldable buckypaper/

polyacrylonitrile composite film 

via interface reinforcing.pdf

Composites Part A

Qianshan Xia

Zhichun Zhang

Hetao Chu

Yanju Liu

Jinsong Leng

Investigation of ultraviolet 

radiation effects on 

thermomechanical properties and 

shape memory behaviour of 

styrene-based shape memory 

polymers and its composite.pdf

Composites Science 

and Technology

Wessam Al Azzawi

J.A. Epaarachchi

Jinsong Leng

Preparation and 

characterization of shape memory 

composite foams.pdf

Applied Polyner of 

Science

Y. Yao

T. Zhou

Y. Xu

Y. Liu

J. Leng

A novel low colored and transparent shape memory copolyimide and its durability in space thermal cycling environments.pdf

Polymer

Hui Gao

Jinrong Li

Fang Xie

Yanju Liu

Jinsong Leng

Integrative hinge based on shape memory polymer composites Material design properties and application.pdf

Composite Structures

Tianzhen Liu

Liwu Liu

Miao Yu

Qifeng Li

Chengjun Zeng

Xin Lan

Yanju Liu

Jinsong Leng