Shape memory polymers for composites
Publishing Time:2018-08-04

Tong Mu, Liwu Liu, Xin Lan, Yanju Liu, Jinsong Leng.

Composites Science and Technology, 2018, 160.