Stimulus methods of multi-functional shape memory polymer nanocomposites: A review
Publishing Time:2018-08-04

Tianzhen Liu, Tianyang Zhou, Yongtao Yao, Fenghua Zhang, Liwu Liu, Yanju Liu, Jinsong Leng.

Composites Part A Applied Science & Manufacturing, 2017, 100: 20-30.