A dual-functional polymeric system combining shape memory with self-healing properties
Publishing Time:2016-12-28

Hongqiu Wei, Yongtao Yao, Yanju Liu, Jinsong Leng. Composites Part B. 2015. 83:7-13