Self-heating fiber reinforced polymer composite using meso/macropore carbon nanotube paper and its application in deicing
Publishing Time:2016-12-30

Hetao Chu, Zhichun Zhang, Yanju Liu, Jinsong Leng. Carbon. 2014, 66: 154-163.