Ph.D. Students
Publishing Time:2022-07-22

Ph.D. Students

Xuelian Wu (2010, Jiangsu University)

Xin Lan (2010, Harbin Institute of Technology))

Haibao Lv (2010, Harbin Institute of Technology)

Dawei Zhang (2011, Northeast Forestry University)

Liwu Liu (2011, Harbin Institute of Technology)

Zhen Zhang (2011, Aerospace Research Institute of Materials & Processing Technology)

Yijin Chen (2014, China Electronics Technology Group Corporation)

Tao Fu (2014, China Academy of Engineering Physics)

Jian Sun (2015, Harbin Institute of Technology)

Peng Li (2015, Heilongjiang University)

Jian Sun (2015, Harbin Institute of Technology)

Xie Fang (2016, Harbin Institute of Technology, Weihai)

Fenghua Zhang(2016, Harbin Institute of Technology)

Xiaobo Gong (2017, Harbin Institute of Technology, Weihai)

Qingqing Lu (2018,vacant)

Jian Huang (vacant)

Hui Gao (2019, South China Normal University)

Junyao Shen (2019, Guangdong Dongpeng Holding Co. LTD)

Wenbing Li (2019,  Jiangnan University)

Hongqiu Wei (2019,  Northwestern University)

Qianshan Xia (2019, Harbin University of Science and Technology)

Qiwei Zhang (2019, vacant)

Hongbo Jia (2020, Midea)

Jinrong Li (2020, Hebei University of Technology)

Xinzuo Huang (2021,vacant)

Tianzhen Liu (2021,vacant)

Hongwei Liu (2021,vacant)

Haiyang Du (2018, Hebei University of Engineering)

Xiongfei Lv (2021,vacant)

Fanlong Chen (2021,vacant)

Fengfeng Li (2021, Harbin Institute of Technology)

Wei Zhao (2021,Harbin Institute of Technology)

Cheng Lin (2022, Harbin Institute of Technology)

Zhengxian Liu (2022, Harbin Institute of Technology)