2013
Publishing Time:2018-02-01

TITLE

PUBLISHED

AUTHOR

Monitoring static shape memory polymers using a fiber Bragg grating as a vector-bending sensor.pdf

Optical

Energineering

Peng Li
Zhijun Yan
Kaiming Zhou
Lin Zhang
Jinsong Leng