Post microbuckling mechanics of fibre-reinforced shape-memory polymers undergoing flexure deformation
Publishing Time:2016-12-18

Xin Lan, Liwu Liu, Yanju Liu, Jinsong Leng, Shanyi Du. Mechanics of Materials, 2014, 72, 46-60