Fiber reinforced shape-memory polymer composite and its application in a deployable hinge
Publishing Time:2016-12-18

Xin Lan, Xiaohua Wang, Yanju Liu, Jinsong Leng, Shanyi Du. Smart Materials and Structures, 2009, 18: 024002